Liiton säännöt

SUOMEN KIRKKOMUSIlKKILIITTO RY:N SÄÄNNÖT

(Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät ja rekisteröimät 31.10.2016)

1 § Yhdistyksen nimi on SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO ry. josta näissä säännöissä käytetään lyhennettä SKML. Liiton kotipaikka on Helsinki.

2 § Suomen Kirkkomusiikkiliiton tarkoitus ja toiminta

SKML on jäsentensä valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kiinnostusta kirkkomusiikkiin, edistää maan kirkkomusiikkitoiminnan kehitystä sekä tukea ja ohjata kirkkomusiikkityötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi SKML

 • Edistää hyvien toimintamallien leviämistä kirkkomusiikin kentällä
 • Viestii liiton toimialaan kuuluvista asioista
 • Harjoittaa koulutustoimintaa
 • Järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia
 • Valmistaa ja julkaisee toimialaansa liittyvää materiaalia

3 § toimintansa tukemiseksi SKML voi

 • kerätä jäsenmaksua
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa
 • perustaa rahastoja
 • omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
 • toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia

4 § SKML:n jäsenet

Jäseniksi SKML:ään voidaan ottaa

 1. Alueelliset rekisteröidyt kirkkomusiikkiyhdistykset (piirit)
 2. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät
 3. Ulkomailla toimivat oikeustoimikelpoiset suomalaiset musiikkiyhdistykset
 4. Muut oikeushenkilöt, jotka hyväksyvät SKML:n tarkoituksen

Jäsenet hyväksyy liittohallitus. Jäsenhakemukset on tehtävä kirjallisina. Alueellisten kirkkomusiikkiyhdistysten sääntömuutokset on alistettava SKML:n liittohallituksen hyväksyttäviksi.

5 § Kunniajäsenet

SKML:n kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi edustajakokous kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut SKML:n puheenjohtajana.

SKML:n kunniajäseneksi voi edustajakokous kutsua henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti maamme kirkkomusiikkielämän ja SKML:n tarkoitusten hyväksi.

Päätösten on oltava yksimielisiä. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänioikeus SKML:n edustajakokouksissa.

6 § Jäsenyydestä eroaminen

Jäsen voi erota SKML:sta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti edustajakokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun siltä vuodelta, jonka kuluessa eroaminen tapahtuu.

7 § Jäsenyydestä erottaminen

Liittohallitus voi erottaa SKML:n jäsenen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin SKML:n tarkoitusta tai jättää näiden sääntöjen määräämät velvoitteet suorittamatta. Erottamispäätöksestä on oikeus vedota edustajakokoukseen jättämällä liittohallitukselle valituskirjelmä kolmenkymmenen päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.

Erottamispäätös tulee, jos päätöksestä ei valiteta, voimaan valitusajan kuluttua umpeen, muussa tapauksessa edustajakokouksen annettua asiassa päätöksen.

8 § Jäsenmaksut ja muut velvollisuudet

Jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun, jonka suuruuden määrittää edustajakokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen 4 § mainituille eri jäsenryhmille. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

9 § Jäsen lähettää SKML:n toimistolle siellä pidettävää rekisteriä varten huhtikuun 15. päivään mennessä

 1. tiedot jäsenmäärästään edellisen vuoden päättyessä,
 2. edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,
 3. tiedot luottamushenkilöistään. Jäsenen tulee antaa myös muut SKML:n pyytämät tiedot sen asettamaan määräaikaan mennessä.

10 § Toimielimet

SKML:n toimielimet ovat edustajakokous ja liittohallitus.

11 § Edustajakokous ja siinä käsiteltävät asiat

SKML:n asioista päättää edustajakokous.

Jokainen 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa sanottu jäsen (paikallinen kirkkomusiikkipiiri) on oikeutettu lähettämään edustajakokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa ja lisäksi yhden (1) edustajan, 501 – 1000:tta, 1001-1500:aa, 1501-2000:aa jne. piirin henkilöjäsentä kohden.

Piirien edustajiin tulee kuulua sekä musiikillisia johtajia että laulajia ja soittajia. Edustajakokouksessa on jokaisella edustajalla neljä (4) ääntä.

Jokainen 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa sanottu jäsen (seurakunta tai seurakuntayhtymä) on oikeutettu lähettämään edustajakokoukseen äänivaltaisen edustajan, jolla on edustajakokouksessa 1 ääni. Jos seurakunnassa on enemmän kuin 20 000 jäsentä, seurakunnan edustajalla on kokouksessa 2 ääntä (20 001 – 40 000 jäsentä), 3 ääntä (40 001 – 60 000 jäsentä), 4 ääntä (60 001 – 80 000 jäsentä) jne.

Ulkomailla toimivilla jäsenyhdistyksillä ja 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuilla jäsenillä on oikeus lähettää edustajakokoukseen edustaja, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

Liittohallituksen jäsenillä ja liiton toimihenkilöillä on edustajakokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Varsinainen edustajakokous pidetään aikaisintaan toukokuussa ja viimeistään syyskuussa. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa sekä valtakirjojen tarkastajat,
 2. esitetään liittohallituksen laatima kertomus SKML:n edellisen vuoden toiminnasta sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 4. esitellään liittohallituksen laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään niiden hyväksymisestä,
 5. päätetään jäsenmaksun suuruudesta,
 6. päätetään liittohallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista,
 7. valitaan liittohallituksen puheenjohtaja
 8. toimitetaan liittohallituksen varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 9. toimitetaan liittohallituksen varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 10. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
 11. päätetään kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta,
 12. käsitellään ne muut asiat, jotka liittohallitus on kokouskutsussa esittänyt käsiteltäväksi.

Asioista, jotka jäsenet haluavat varsinaisen edustajakokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä kirjallinen esitys liittohallitukselle viimeistään huhtikuun 15. päivänä. Edustajakokouksen kutsuu koolle liittohallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen edustajakokous on liittohallituksen kutsuttava koolle milloin edellinen edustajakokous niin päättää tai milloin vähintään 1/5 jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten liittohallitukselta kirjallisesti pyytää.

Ylimääräinen edustajakokous on kutsuttava koolle viivytyksettä. Edustajakokouksen avaa liittohallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

12 § Liittohallitus

Varsinainen edustajakokous valitsee liittohallituksen. Siihen kuuluu varsinaisen edustajakokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kuusi muuta kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä sekä kaksi kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä.

Liittohallituksen kokoonpano pyritään valitsemaan seuraavasti:

 1. musiikillisia johtajia kolme (3)
 2. laulajia ja soittajia yhteensä kolme (3)
 3. teologeja yksi (1)

Varajäsenet pyritään valitsemaan siten, että toinen on musiikillinen johtaja ja toinen laulaja tai soittaja.

Puheenjohtajan tulee sisältyä johonkin edellä mainituista ryhmistä 1-3.

Liittohallituksen muista varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi sen mukaan, kuin heidän kolmivuotiskautensa päättyy. Hallituksen varsinaisena jäsenenä voi olla yhtäjaksoisesti enintään kolme toimikautta.

Toimikausien enimmäismäärä ei koske puheenjohtajaa.

Liittohallituksen puheenjohtaja ei samanaikaisesti saa toimia SKML:n jäsenyhdistyksen luottamushenkilönä SKML:n jäsenyhdistyksen toimielimissä.

Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii SKML:n toiminnanjohtaja. SKML:n toiminnanjohtajalla on liittohallituksessa puheoikeus.

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Liittohallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä.

13 § Liittohallituksen tehtävät

Liittohallitus johtaa näiden sääntöjen ja edustajakokouksen päätösten mukaisesti SKML:n toimintaa ja hoitaa taloutta. Näitä tehtäviä toteuttaessaan ja niiden lisäksi

 1. valmistelee edustajakokoukselle esityslistassa esitetyt asiat ja kutsuu kokoukset koolle,
 2. asettaa tarvittaessa avukseen toimikuntia ja vahvistaa niiden toimintaohjeet,
 3. tarkistaa SKML:n jäsenanomukset ja päättää jäseneksi ottamisesta,
 4. päättää jäsenen erottamisesta silloin, kun 7 §:n mukaiset syyt ovat olemassa,
 5. tarkistaa jäsenen sääntömuutosehdotukset ja antaa tarvittaessa neuvoja ja ohjeita sääntömuutosasioissa,
 6. valvoo ja ohjaa SKML:n toimiston toimintaa,
 7. ottaa SKML:n toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän tehtävänkuvauksensa,
 8. nimeää SKML:n edustajat eri yhteisöihin, toimikuntiin ja kokouksiin,
 9. hoitaa SKML:n taloutta ja huolehtii, että tilinpito on asianmukaisesti järjestetty,
 10. laatii SKML:n toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset,
 11. valvoo SKML:n tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa,
 12. päättää irtaimen omaisuuden ostamisesta,
 13. tekee edustajakokoukselle esitykset kunniajäseneksi kutsumisesta,
 14. valmistelee ansiomerkkien jakamista ja muun tunnustuksen antamista koskevat asiat jos ne kuuluvat edustajakokouksessa päätettäviin ja muussa tapauksessa valtuuksiensa puitteissa päättää huomionosoitusten antamisesta,
 15. hoitaa muut SKML:n toiminnan vaatimat liittohallitukselle kuuluvat asiat.

14 § Nimen kirjoittaminen

SKML:n nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

15 § Toiminta- ja tilikausi

SKML:n toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava ja allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilintarkastusta varten asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään seuraavan huhtikuun 15. päivänä. Tarkastetut tilit tulee palauttaa viimeistään seuraavan toukokuun 15. päivänä.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä varsinaisessa edustajakokouksessa, jos siitä kokouskutsussa on ilmoitettu. Hyväksytyksi tuleminen edellyttää, että vähintään 3/4 annetuista äänistä muutosta kannattaa.

17 § Liiton toiminnan lopettaminen

Jos SKML ehdotetaan purettavaksi, on asia käsiteltävä edustajakokouksessa ja ehdotuksen on saatava taakseen vähintään 5/6 annetuista äänistä. Tämä päätös on muuttumattomana vahvistettava vähintään yksi kuukausi ensimmäisen kokouksen jälkeen pidettävässä uudessa edustajakokouksessa ja vähintään samalla äänten enemmistöllä.

Näin puretun SKML:n varat on käytettävä suomalaisen kirkkomusiikin edistämiseen purkamisesta päättävän edustajakokouksen päättämällä tavalla.

Shopping Cart